Gjennom verdiskapende forretningsutvikling gjør vi bedrifter bedre i stand til å nå sine mål. Vi stiller de rette spørsmålene og bistår i de ulike delene i gjennomføring av strategiske prosesser; som pådrivere, rådgivere, hjelp til å koble virksomheten mot samarbeidspartnere eller bistå med finansiering gjennom det offentlige virkemiddelapparatet, låneinstitusjoner eller private investorer. 

 

iStock-541995860.jpg

Mål og strategi

Basert på bedriftens langsiktige mål, bistår vi i viktige veivalg, foreslår tiltak og kartlegger ressursbehov som er nødvendig for å nå målene. Vi bistår med erfaring, analyser og hjelper dere med å iverksette strategi og tiltak.

iStock-656568032.jpg

Bedriftsrådgivning

Økt digitalisering bidrar til at dagens forretningsmodeller blir utfordret i et økende tempo. Nye konkurrenter dukker opp med produkter og tjenester som snur opp ned på dagens marked. Dette trussel- og mulighetsbildet trigger oss. Vår erfaring og kompetanse gjør oss i stand til å bistå dere på veien videre, enten dere ser nye markeder åpne seg eller om dagens forretningsmodell blir truet.

iStock-494024630.jpg

Styrearbeid

Vi har betydelig kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid. Samlet har vi gjennomført flere hundre styremøter i bedrifter av ulik størrelse med krevende utfordringer og i ulike bransjer. Vi kan også bidra med rekruttering av styremedlemmer.


Kapital

Gjennom et velutviklet nettverk og kunnskap om ulike kapitalkilders investeringskriterier og strategier, bistår vi med utvikling av investeringsdokumentasjon, investortilnærming og avtaleinngåelser.

 

Internasjonal vekst

Vi har bistått en rekke bedrifter med internasjonalisering og vekst. Med fokus på bedriftens langsiktige mål bidrar vi med erfaring, analyser, prosessledelse og som rådgiver og sparringpartner.

 

Kommersialisering

Vi bistår gründere, tidligfasebedrifter, forskningsmiljø og virkemiddelapparat i arbeid i ulike stadier innen kommersialisering, helt fra idé og etablering til kapitalanskaffelse, markedsintroduksjon, videre vekst og internasjonalisering.

 

Program-/prosjektledelse

Vi har tung kompetanse og erfaring i gjennomføring av komplekse og sammensatte prosjekter i større organisasjoner. Gjennom "performance management" måles ytelse og gevinst.

 

Vekst- og verdiutvikling i SMB segmentet

En rekke SMB-bedrifter ser ut til å vokse inntil omsetningen stabiliserer seg på NOK 10-20 millioner. Vårt vekst og verdiutviklingsprogram definerer en endringskjerne og tar sikte på over 2-4 år å utvikle bedriftene til 40-50 mill. og skape plattform for ytterligere vekst.